Publications

(* means equal contribution)

2024

 1. Accepted
  Fair and efficient contribution valuation for vertical federated learning
  Zhenan Fan, Huang Fang, Zirui Zhou, Jian Pei, Michael P Friedlander, and Yong Zhang
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024
 2. Submitted
  Artificial Intelligence for Operations Research: Revolutionizing the Operations Research Process
  Zhenan Fan, Bissan Ghaddar, Xinglu Wang, Linzi Xing, Yong Zhang, and Zirui Zhou
  Submitted, 2024
 3. Submitted
  Machine Learning Insides OptVerse AI Solver: Design Principles and Applications
  Xijun Li, Fangzhou Zhu, Hui-Ling Zhen, Weilin Luo, Meng Lu, Yimin Huang, Zhenan Fan, Zirui Zhou, Yufei Kuang, Zhihai Wang, Zijie Geng, Yang Li, Haoyang Liu, Zhiwu An, Muming Yang, Jianshu Li, Jie Wang, Junchi Yan, Defeng Sun, Tao Zhong, Yong Zhang, Jia Zeng, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Jun Yao, and Kun Mao
  Submitted, 2024

2023

 1. Accepted
  Cardinality-constrained structured data-fitting problems
  Zhenan Fan*, Huang Fang*, and Michael P Friedlander
  Open Journal of Mathematical Optimization, 2023
 2. ICML
  Smart Initial Basis Selection for Linear Programs
  Zhenan Fan*, Xinglu Wang*, Oleksandr Yakovenko*, Abdullah Ali Sivas, Owen Ren, Yong Zhang, and Zirui Zhou
  In International Conference on Machine Learning (ICML), 2023

2022

 1. IEEE TSP
  Polar Deconvolution of Mixed Signals
  Zhenan Fan, Halyun Jeong, Babhru Joshi, and Michael P Friedlander
  IEEE Transactions on Signal Processing, 2022
 2. ICDE
  Improving Fairness for Data Valuation in Horizontal Federated Learning
  Zhenan Fan, Huang Fang, Zirui Zhou, Jian Pei, Michael P Friedlander, Changxin Liu, and Yong Zhang
  In International Conference on Data Engineering (ICDE), 2022
 3. Submitted
  A dual approach for federated learning
  Zhenan Fan*, Huang Fang*, and Michael P Friedlander
  Submitted, 2022
 4. Submitted
  Knowledge-Injected Federated Learning
  Zhenan Fan, Zirui Zhou, Jian Pei, Michael P Friedlander, Jiajie Hu, Chengliang Li, and Yong Zhang
  Submitted, 2022
 5. Submitted
  Achieving Model Fairness in Vertical Federated Learning
  Changxin Liu*, Zhenan Fan*, Zirui Zhou, Yang Shi, Jian Pei, Lingyang Chu, and Yong Zhang
  Submitted, 2022

2020

 1. AISTATS
  Greed Meets Sparsity: Understanding and Improving Greedy Coordinate Descent for Sparse Optimization
  Huang Fang, Zhenan Fan, Yifan Sun, and Michael Friedlander
  In International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2020
 2. FnT OPT
  Atomic Decomposition via Polar Alignment: The Geometry of Structured Optimization
  Zhenan Fan, Halyun Jeong, Yifan Sun, and Michael P. Friedlander
  Foundations and Trends in Optimization, 2020
 3. ICLR
  Fast convergence of stochastic subgradient method under interpolation
  Huang Fang, Zhenan Fan, and Michael Friedlander
  In International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020

2019

 1. ACSSC
  Bundle methods for dual atomic pursuit
  Zhenan Fan, Yifan Sun, and Michael P Friedlander
  In 53rd Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers (ACSSC), 2019